Videncenter

Videncenter

Nyborg Heldagsskole er videncenter

Der foreligger en politisk aftale i Nyborg Kommune, at Heldagsskolen pr. 1. august 2011 skal fungere som videnscenter for de øvrige folkeskoler i kommunen. Den politiske aftale omkring den fremtidige drift og udvikling af kommunens skoler bygger på ønsket om øget inklusion. Forligspartierne er enige om at prioritere højt, at så få elever som muligt placeres i egentlige specialklasser, og dermed skal målet være at integrere flest mulig i deres distriktsskole. Som led i denne målsætning skal Heldagsskolen fungere som videnscenter for hele kommunens skolevæsen, og overføre viden og kompetence til de øvrige skoler i kommunen, så de bedst muligt rustes til at håndtere inklusionsopgaven og i det hele taget opnår bedre undervisningsresultater.


Videncenter-opgaven


For Nyborg Heldagsskole er opgaven at vejlede og udvikle indenfor det område af normaltbegavede børn, der har AKT problemer og/eller sociale og familiemæssige problemer. Som udgangspunkt står hele Nyborg Heldagsskole til rådighed med viden og erfaring. Det påhviler Heldagsskolens ledelse kontinuerligt at sikre hele personalegruppens efteruddannelse indenfor specialpædagogik og specialundervisning. Det er vigtigt, at især de personaler, som i samarbejde med skolens ledelse bliver direkte aktører i forhold til det konsultative videnscenter-arbejde er helt på forkant med al den nyeste forskning og teori indenfor specialområdet. Her tænkes blandt andet på konferencer og kursusforløb på DPU.

I praksis er der pr. 1. august 2011 afsat 1 speciallærer og 1 specialpædagog fra Nyborg Heldagsskole, der rykker ud på skolerne og laver en målrettet indsats. Disse personer kalder vi Videncenterteamet.

I skoleåret 2016/2017 er der yderligere tilknyttet 1 speciallærer på baggrund af projektpuljemidler fra Inklusionspuljen.

I praksis fungerer de tre medarbejdere som et team, der varetager alle funktioner i videncenteropgaven.


Videncenterteamet fra Nyborg Heldagsskole


Teamet består af Jeppe Dørup, Stine Hestbek, Sonny Kraack og Morten Jensen.

I skoleårene 2008/09 og 2009/10 har de været tilknyttet et satspuljeprojekt, som udsprang fra Nyborg Kommune og Heldagsskolen. Målet var at undersøge, om de specialpædagogiske metoder og værktøjer, som benyttes på Nyborg Heldagssskole, kunne øge inklusionen af elever med faglige- følelsesmæssige eller sociale problemer i folkeskolen.

Projektet blev analyseret og evalueret af den tilknyttede forskergruppe. Det resulterede i, at Nyborg kommune valgte at oprette 2 stillinger. Disse to personer skal samarbejde med lærerne på folkeskolerne i Nyborg kommune med henblik på at øge inklusionen af elever, der tidligere blev henvist til specialforanstaltninger.


Præsentation af teamets uddannelsesforløb og erfaringerJeppe Dørups uddannelsesforløb:

 • Folkeskolelærer 2002
 • Nyborg Friskole almen og specialundervisning 2002-2003
 • Lærer på Nyborg Heldagsskole 2003 -
 • Co-teaching ekspert
 • I gang med uddannelse til Marte meo terapeut


Stine Rosager Hestbeks uddannelsesforløb:

 • Folkeskolelærer siden 2008
 • Erfaring som AKT-lærer, team-koordination, mødeleder, inklusionskoordinator, procesledelse, kollegavejledning
 • Dp moduler:
  • Specialpædagogik i samtiden
  • Læring, kontakt og trivsel
  • Pædagogisk ledelse
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Især viden omkring Co-teaching og MiLife

 

Sonny Benjamin Trier Kraacks uddannelsesforløb:

 • Cand. Pæd. Pæd. Psyk.
 • Tidl. erfaring fra psykiatrien, selvstændig konsulent, døgnbehandling m.m.
 • Ansat på Nyborg heldagsskole siden jan. 2017

 

Morten Thyge Jensens uddannelsesforløb:

 

 


Som klasseteam har de desuden deltaget i skolens efteruddannelseskurser, temadage osv., hvor indholdet hovedsageligt har drejet sig om elever med faglige-, følelsesmæssige- eller sociale vanskeligheder.

Med udgangspunkt i deres erfaringer og teoretiske viden glæder de sig til at samarbejde med personalet på folkeskolerne.


Proceduren for samarbejdet med Videncenterteamet

Proceduren for samarbejdet med skolerne er, at skolelederen kontakter Videnscenterrådet, og at det derfra tager stilling til, om Videncenterteamet skal kobles på et forløb.

Når Videncenterteamet er koblet på et forløb i en klasse, vil der i samarbejdet med klasseteamet blive udarbejdet individuelle forløb ud fra de enkelte vanskeligheder, ønsker og behov.

Procedure for behandling af opgaver beskrevet i 3 trin:

1. Skolernes lokale kompetenceråd: En konkret udfordring bringes til drøftelse i folkeskolens eget kompetenceråd, som blandt andet består af AKT medarbejdere, en leder og lokal PPR medarbejder. De kan vælge, at lederen skal forespørge Videnscenterrådet om hjælp.

2. Videnscenterrådet: Består af konsulent fra skole-kulturafdelingen, PPR-lederen og de to skoleledere fra hhv. Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen. Her besluttes hvilke sager Videncenterteamet skal arbejde med og hvornår arbejdet påbegyndes.

3. Videncenterteamet: Problematikken analyseres og den konsultative arbejdsproces drøftes med ledelse og lærerteam på den skole, hvor arbejdet skal foregå.
 

Videncenter Nyborg Heldagsskoles arbejdsmetoder

Videncenterteamets indfaldsvinkel til problemstillinger vil være undersøgende og analyserende ud fra den betragtning, at virkelighedsopfattelsen er individuel, og hvad der for nogen kan være en bagatel, kan for andre være et stort problem. Udgangspunktet er den anerkendende tilgang, og i alle sagerne arbejdes konstruktivt hen mod win- win situationer.

Der er særligt fokus på relationernes og klasseledelsens betydning for trivslen og læringsmiljøet i klasserne. Der lægges vægt på både personalets, elevernes og forældrenes trivsel, da det videnskabeligt er bevist, at trivsel og glæde danner grobund for god energi, gode arbejdsvaner og konstruktive læringsmiljøer. Det handler om at tage udgangspunkt i barnets aktuelle faglige- følelsesmæssige- og sociale udviklingsdomæne. Derfra skal man i fællesskab søge at bidrage til elevens videre positive udvikling og elevens erhvervelse af mestringsstrategier ved hjælp af et støttende asymmetrisk forhold mellem lærer og elev i de forskellige kontekster, en elev indgår i i skolen. I arbejdet med elever med udfordrende adfærd er kravene til lærernes relations- og ledelseskompetence proportionelt stigende afhængig af, hvor store vanskeligheder eleven/eleverne har.

Det konkrete samarbejde vil ofte starte med et møde, hvor sagen uddybes, og der vil efterfølgende være observationer i klassen. Observationer har ikke til formål at finde fejl og mangler i undervisningen, men at analysere samspilsrelationerne og kigge efter ressourcer og evt. opretholdende faktorer, som enten kan være hæmmende eller fremmende for god kultur. Det handler ikke om at finde ud af, hvem der har ret eller ej men at skabe forståelse for hinandens virkelighed, følelser og behov.

Videncenterteamet har ikke til hensigt at komme med færdige løsninger, men de vil indgå i samarbejdet og bl.a. ved hjælp af analysemodeller perspektivere, så man sammen kan finde løsninger og nye strategier til bedre trivsel og læring.


Videncenterteamets teoretiske grundlag hentes blandt andet fra

 

 • Bo Hejlskov Elvéns "Low Arousal"
 • Daniel Sterns udviklingsteori
 • Susan Harts neurologiske teori
 • Erik Larsens miljøterapi
 • Marilyn Friends Co-teaching
 • Lotte Hedegaard Sørensens praksisfortællinger og differentieret undervisning
 • Ross Greenes Fælles Proaktiv Problemløsning
 • Kennon Sheldons motivationsteori
 • Bent Hougaards kommunikation
 • Lene Metners og Peter Bilgravs KRAP
 • Helle Rabøl Hansens Mobbeforskning


Metoder er blandt andet:

 

 • AMFUP- skema (Analyse af manglende færdigheder og uløste problemer) af Ross Greene
 • Læringsstile af blandt andre Howard Gardner, Svend Erik Smith
 • Styrkebaseret pædagogik
 • KRAP
 • Klassetrivsel.dk
 • Marte Meo
 • Vækstmodellen og ”Edderkop”-modellen
 • Praksisfortællinger
 • Low Arousal
 • Co-teaching
 • Observationer
 • Kurser/oplæg
 • Deltagelse i undervisningen

 

Nyheder

Kære alle forældre i A   Jeg skriver til jer ...
Vigtig Info om Coronavirus
11/03 2020 kl. 23:38
Kære alle forældre på Nyborg Heldagsskole   Som ...
Klar til Aula ?
08/10 2019 kl. 10:34
I efterårsferien lukker ForældreIntra og erstattes ...
Lukkedag fredag den 20. december
05/10 2019 kl. 10:56
Heldagsskolen har lukkedag fredag den 20. december ...
TV2 har været forbi 2. b på Firkløverskolen i Ørbæk. ...
Det nye Elevråd 2019-2020
06/09 2019 kl. 11:26
Det nye Elevråd 2019-2020 Så er der valgt nyt Elevråd ...
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil varsler ...
KL har udskudt brugen af Aula, skolernes nye intra, ...
Elever fra Nyborg Heldagsskole får glæde af tømmer ...
Som de fleste nok ved, så lukkes der for ForældreIntra ...