Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) for Nyborg Heldagsskole 2015, kan du læse her:

Læs som Word dokument her.

Læs som PDF her.

 

 

Nyborg, august 2015

 

 

 

ARBEJDSPLADSVURDERING

2015

for

Nyborg Heldagsskole

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

Indledning                                                                           side 3

Fakta om Nyborg Heldagsskole                                            side 4

 

Det psykiske arbejdsmiljø                                                     side 5

Det fysiske arbejdsmiljø                                                       side 7

 

Udarbejdelse af APV                                                            side 9                         

 

Bilag  1   ”Trivselsundersøgelse”

 

Bilag  2    ”Teknisk Afdeling”

 

Bilag  3     ”CASA-arkitekterne”

 

 

 

 

 


Indledning


I foråret 2012 flyttede Nyborg Heldagsskole fra Ringvej 1C, 5800 Nyborg til Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev.

 

Skolen flyttede i forbindelse med politisk beslutning om en ny skolestruktur i 2010. I skoleåret 2011/2012 nedsatte Nyborg Heldagsskole personalearbejdsgrupper, der i samarbejde med en udviklingskonsulent og Teknisk Afdeling, stod for indretningen af den specialskole i Skellerup. En proces, der forløb til alle parters tilfredshed.

 

Nyborg Heldagsskole er en specialskole og dette faktum afspejles i sikkerhedsorganisatio-nens og MED-udvalgets arbejde, hvor der er ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

 

Grundlaget for udarbejdelsen af denne APV har været:

·       Trivselsundersøgelse ( bilag 1).

·       360 graders Lederundersøgelse ( bilag 2).

·       Teknisk Afdelings forslag til færdiggørelse af skolen (bilag 3). 

·       CASA-artikternes  vurdering og status på skolens bygninger samt  forslag til forbedringer og udbygninger ( bilag 4).

 

I vores APV-arbejde indgår altid:

·       identifikation og kortlægning

·       vurdering og beskrivelse

·       prioritering og handleplan

·       opfølgning

·       vurdering af, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan være udløsende for sygefraværet


Vi er meget bevidste om, at APV´en kortlægger og analyserer mest de ting, der ikke fungerer. Derfor er vi meget inspireret af APU (arbejdspladsudvikling) som et organisationsudviklende værktøj. Her er udgangspunktet det, der fungerer bedst og værdsættes mest sammenholdt med en antagelse om, at der bag ethvert problem gemmer sig en drøm og et ønske om en forandring.

 

På baggrund af ovenstående ønsker sikkerhedsgruppen fremadrettet og i samarbejde med MED-udvalget, skolens medarbejdere og ledelse, at implementere den værdsættende tilgang til APV-arbejdet. (”APV efter den værdsættende tilgang”. Værktøj nr. 3 i serien ”Vi finder os ikke i stress!”.BAR Social & Sundhed).

 

Vi ønsker på denne måde,  at få hovedfokus på, hvad vi ønsker at opnå i fremtiden i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

·       Hvilke drømme har vi til det psykiske arbejdsmiljø i fremtiden ?

·       Hvordan prioriterer vi vores drømme ?

·       Hvordan opfylder vi vores drømme ?

·       Bearbejdning (handleplan)

 

Fakta:

 

Nyborg Heldagsskole

Pårupvej 25B,

5540 Ullerslev

Tlf. 63337024

 

Sikkerhedsgruppen:

Mikael Braae AMR

Johnny B. Nielsen serviceleder

Torben Juel Sørensen skoleleder

 

Eleverne:

Nyborg Heldagsskole er Nyborg kommunes tilbud til normalt begavede børn, der af den ene eller anden grund ikke kan være i folkeskolen.

Eleverne har ofte følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige problemer. De har ofte dårlig konflikthåndtering, er grænseløse uden selvkontrol, har tilknytforstyrrelser, kan være skrøbelige og angstfulde, flere af eleverne har diagnoser som: ADHD, Tourette, GUU (gennemgribende udviklingsforstyrrelse udspicificeret) eller GUA (gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden). Beskrivelsen er ikke udtømmende.

 

Elevnormering:       

Skolen er normeret til 56 elever i alderen 6-18 år.

 

Arbejdet består af:

 

·       Undervisning

·       Socialpædagogiske aktiviteter

·       Kursus- og konsulentvirksomhed i forhold til kommunens folkeskoler

·       Familierådgivning

·       Administration

·       Pedelarbejde

                         

 

Personalesammensætning:

 

·       1 skoleleder

·       1 viceiskoleleder

·       1 leder for pædagogerne og famileafdelingen

·       10 pædagoger

·       10 lærere

·       1 lærer og 1 pædagog = Videncenteam

·       1 familierådgiver

·       1 sekretær

·       1 serviceleder

 

 

Bygninger:

 

Skolens 56 elever er fordelt på 3 afdelinger: Afd. A (indskolingen + kursusklasse) med fire klasser, Afd. B (mellemtrin/udskoling) med to klasser og Afd. C (Særlig afd.) med tre klasser.

 

Bygning A. – er på 592,3m2 (en etage). Indskoling + kursusklassen (25 elever) 

 

Bygning B. – er på 421,5m2. Mellemtrin/Udskoling (12 elever)

Indeholder: træ- hobby- og billedkunst værksted. Kælder B: 110,1m2   

 

Bygning C. – er på 400,3  m2 .  Særlig afd. (19 elever)

Bygning D (Adm.) 442m2   PPR kontor, Videncenterkontor, Skoleledelse, Familieskole, Musikværksted, Naturvidenskabeligt værksted, Bibliotek, Konferencelokale,

 

Bygning E. - Garageanlæg: 188,7m2

 

Gymnastiksal: 358m2  - kælder 20,2m2    

 

 

Det psykiske arbejdsmiljø

 

Retninglinier for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø:

·       Det er et krav at alle ansatte modtager faglig og personlig supervision

·       Supervisionen er skemalagt

·       Behov for ”akut” personlig supervision. Her kan medarbejderen enten anvende kommunens aftale med Falck Healthcare, trække på de faglige organisationers psykologer eller benytte skolens faste supervisere.

·       ”Hvordan har vi det ?” – fast punkt på alle pædagog- og lærermøder samt afdelingsmøder.

·       Skolens sygestatistik drøftes på hvert MED-møde for at afdække om der er trivselsproblemer hos personalet.

·       Den enkeltes sygefravær drøftes på den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS)

·       Der holdes årlige teamsamtaler (TUS), hvor trivselsspørsmål og udviklingsmuligheder indgår som faste punkter.

·       Der skal udfyldes et magtanvendelsesskema i forbindelse med fastholdelse af elever og personaleskema ved vold mod de ansatte.

·       1 gang årligt i efteråret - er MED-udvalget/sikkerhedsgruppen tovholder for et møde, hvor følgende gennemgås og drøftes: skolens ”psykiske beredskabsplan”, skolens voldspolitik, kollegial førstehjælp, hverdagsstrategier og praktisk konflikthåndtering, skolens personale- og magtanvendelsesskemaer m.v.

·       Retningslinierne evalueres og justeres på skolens årlige pædagogiske servicetjek (LEAN) , der holdes i foråret.

 

 

 

Status:

 

 

I relation til psykiske arbejdsmiljø har skolens medarbejdere i 2008/2009 deltaget i en Trivselsundersøgelse aftalt ved  overenskomsten i 2008.

Sikkerhedsgruppen og lokaludvalget er godt tilfredse med undersøgelsen, hvor der ikke var alarmerende forhold, der skulle arbejdes med.

Temadag om stress på Nyborg heldagsskole

Torsdag den 7. oktober kl. 12- 17.

 

 

Målet med dagen er, at

 

  • få en fælles forståelse af hvad stress er

 

  • få inspiration og øvelser til hvad I hver især og sammen kan gøre for at forebygge og håndtere stress

 

  • indlede den videre proces med, på jeres arbejdsplads, at udvikle nyttige fælles tiltag til at forebygge og håndtere stress

 

 

  • Mindfulness for at forebygge stress og følelsesmæssig udbrændthed.

 

 

 

I løbet af temadagen vil der være oplæg om hvad stress er, hvordan det viser sig og hvad vi på arbejdspladsen kan gøre for at forebygge og håndtere det. Der vil være øvelser og dialog i forhold til hvordan teamet kan træne sig i at spotte tegn på stress og blive bedre til at tage den i opløbet. Ligesom der vil være introduktion og øvelse med mindfulness og bevidste pauser som redskab til stressreduktion individuelt og i fællesskab.

 

 

Oplægsholder og proceskonsulent på dagen er Gitte Daugaard fra Luama, www.luama.dk

 

Temadag om stress på Nyborg heldagsskole

Torsdag den 28. april kl. 12- 17.

 

 

12.00 – 13.00           Det vi har været omkring indtil nu og en rundvisning på den nye hjemmeside www.stressfrihverdag.dk, med de 10 stressværktøjer.

 

13.00 – 14.00          Mindfulness meget mere end meditation!

 

·       Mindfulness for at forebygge stress og følelsesmæssig udbrændthed.

 

·       Mindfulness en tilgang i mødet med andre mennesker – kollegaer, børn, deres forældre osv.

 

 

14.00 – 15.30           At planlægge den videre rejse!

 

·       Hvad skal vi have med?

·       Hvad efterlader vi?

·       Hvad skal vi tilføje/anskaffe?

 

Øvelse hvor I i fællesskab undersøger og kommer med bud på det der kan hjælpe til at forebygge og begrænse stress, når forandringernes vinde for alvor blæser.

 

 

15.30 -17.00            Fælles opsamling

 

 

 

 

FREMTID:

 

På baggrund af trivselsundersøgelsen har sikkerdsgruppen og lokaludvalget efter dialog med medarbejderne udvalgt følgende fokusområder frem til næste trivselsundersøgelse:                                

 

·       S 15 ”Forudsigelighed”

            Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer

            Og fremtidsplaner i god tid?

·       S 20. ”Social støtte og feedback fra overordnede”

Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede?

·       S 23. ”Tilfredshed med arbejdet”

Arbejdsmiljøet – hvordan kan vi gøre arbejdsmiljøet bedre?

S 27. ”Retfærdighed og respekt”
Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? (selvstyrende team)

·       S. 29. Udbrændthed

·       S 30. ”Stress”
Hvor tit har du været stresset?

Et fortsat og vedblivende indsatsområde på skolen vil være

v Nedbringelsen af sygefraværet

   

Punkterne skal debatteres på afdelingsmøder og pædagogisk rådsmøder. Der skal gives skriftlige tilbagemeldinger til sikkerhedsgruppen og lokaludvalget.

 

 

Skolens sikkerhedsrepræsentant samt to tillidsrepræsentanter fra henholdsvis DLF og BUPL samt skolelederen, skal i perioden 1/10-2009 til 1/10-2010, deltage i et udviklingsprojekt om stressforebyggelse på uddannelsesinstitutioner under BAR for Undervisning & Forskning.

Formålet med projektet er at udvikle et eller flere værktøjer, som kan bruges til den stressforebyggende indsats. Vi forventer os rigtig meget af dette projekt, som vi forventer vil give konkrete og handlekraftige redskaber til at håndtere stressproblematikker i hverdagen..

 

Det fysiske arbejdsmiljøRetningslinier for arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø:

·       Servicelederen og sikkerhedsgruppen, sørger for i samarbejde med skolens personale, at lokalerne bliver vedligeholdt kontinuerligt i ferier og i forbindelse med behandlingsture.

·       Skolens sikkerhedsgruppe laver jævnligt rundgange (Walk-Through-metoden) for løbende at have dialog med medarbejderne om aktuelle problemstillinger samt for at forebygge mulighederne for ulykker.

·       Bygningsmæssige problemstillinger omkring det fysiske arbejdsmiljø, lokaler, bygninger, indretning, ergonomiske forhold m.v. mailes til servicelederen på skoleintra. Det indsamlede materiale drøftes løbende af sikkerhedsgruppen, der sikrer den videre behandling i lokaludvalget.

·       Inden det årlige bygningseftersyn med Teknisk Afd. indsamler sikkerhedsgruppen spørgeskemaer fra personalet.

·       Sikkerhedssgruppen evaluerer og justerer handleplanen løbende og efter behov på baggrund af de konkrete udmeldinger og prioriteringer fra Teknisk Afdeling.

·       Større nødvendige byggeprojekter, som skolen ikke selv kan financiere, bliver fremsendt til kommunens HSV og Børne- og Famileudvalget.

 

 

Status:

 

Nyborg Heldagsskoles bygninger og toiletter er i god stand, da skolens serviceleder løbende sørger for at lokaler og inventar fremstår pæne og indbydende.

 

 På baggrund af de skitserede problemstillinger fra den sidste APV er følgende projekter realiseret :

 

·       Lydisolering ved klasseværelser (Løvholt)

·       Lydisolering mellem kontor og konferencerum og pædagogisk værksted (Løvholt)

·       Opsætning af skillevæg ved personalegarderobe (Løvholt)

·       Etablering af særskilt personaletoilet (Løvholt)

·       Indretning af fællesrum på Løvholt ( køkken, musiklokale og bibliotek)

·       Fliselægning i atriumgård (Løvholt)

·       Etablering af gang mellem indskolingen og mellemtrinet

·       Opbygning af flisegang til Havreløkke

·       Opsætning af folie på vinduerne ( Havreløkke) på grund af solen i forårs- og sommerperioden

 

Desuden har skolen fået realiseret følgende:

·       Reparation af  port i hal på  grund af træk

·       Maling af udvenndig træbeklædning, Havreløkke

·       Maling af udvenndig træbeklædning og udhæng, Værkstedsbygning

·       Reparation af tagrender på  hal

·       Maling af runde vinduer i gavle på hal

·       Gavl murstensbygning – reparation af fuger

 

På grund af nye projekter og kommunesammenlægningen har Skolens ledelse, lokaudvalget og sikkeredsgruppen valgt at tilbagetrække den fremsendte ansøgning (bilag i sidste APV 2006) om et lån til færdiggørelse af skolen.

 

 

Fremtid:

Sikkerhedsgruppen har sammen med Lokaludvalget været tovholder for en bygningsarbejdsgruppe, der løbende har arbejdet med forslag til forbedringer af skolens bygninger og lokaler.Der er i den sammenhæng blevet udarbejdet et forslag fra Teknisk Afdeling.

Samtidig har kommunen foranlediget en bygningsmæssig vurdering af skolen – foretaget af CASA-arkitekterne fra Næstved – med efterfølgende fremlæggelse for sikkerkhedsgruppen/lokaludvalget. CASA-artikterne har udarbejdet en stattus på skolens bygninger samt et forslag til forbedringer og udbygninger.

 

CASA-arkitekterne har lavet en samlet kortlægning af alle kommunens skoler. Sikkerhedsgruppen afventer den politiske behandling af forslagene.

 

 

Udarbejdelse af APV:

 Det bekræftes hermed, at medarbejdere, sikkerhedsrepræsentant og leder i fællesskab har forestået udarbejdelsen af denne APV.

 

 

Dato:                                                                 Dato:

 

__________________________________      _______________________________     

                 Torben Juel Sørensen                                        Mikael Braae

                           Skoleleder                                           Arbejdsmiljørepræsentantt

 

__________________________________      

                 Johnny B. Nielsen                                      

                           Medlem af sikkerhedsgruppen