Beskrivelse af eleverne

Målgruppe

Målgruppen på Nyborg Heldagsskole er børn og unge i alderen 6-18 år.

Børnene/de unge er normaltbegavede med faglige og sociale indlærings-vanskeligheder samt psykiske problemer.

Kort beskrivelse af børnene/de unge:
Mangler oplevelser og samværsrelationer (understimulerede)
Dårlig konflikthåndtering
Ofte socialt isolerede
Grænseløse uden selvkontrol
Reagerer indadvendt og nederlagspræget
Stærkt kontaktsøgende
Skrøbelige og angstfulde
Kan ikke lære af deres egne erfaringer
Generelt fagligt svage
Omsorgssvigtede børn
Tilknytningsforstyrrede børn og unge (Tidligt følelsesmæssigt skadede)
ADHD/Damp
GUU (gennemgribende udviklingsforstyrrelse)
GUA (gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden)
Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser
Generelle udviklingsforstyrrelser med autistisk præg (Aspergers syndrom)
Tourette syndrom
Perceptionsforstyrrelser (syn-hørelse og kropssignaler)
Skilsmisser – sorg

Beskrivelsen er ikke udtømmende – men er medtaget for at give et indtryk af de problemer, børnene bliver henvist med til skolen.

Arbejdet på skolen
Arbejdet på skolen har et omfang, der rækker langt ud over det traditionelle folkeskolearbejde. Ud over det faglige kriterium prøver skolens tværfaglige personale at forstå børnene i et bredere socialt perspektiv.

I erkendelse af, at eleverne på mange områder er dårligt fungerende, søger skolens personale at støtte elevens udvikling, således at han/hun får sociale kompetencer og bliver parat til at modtage hjælp af såvel faglig som menneskelig karakter.

Målet for indsatsen – de yngste elever:
Målet med indsatsen er, at normalisere elevens og familiens tilværelse – det vil sige en tilbagevenden til normale fritids- og skoleaktiviteter så hurtigt som muligt.

Målet for indsatsen – de ældste elever:
Målet med indsatsen er at fastholde de unge i skolesystemet (med henblik på at tage Folkeskolens afsluttende prøver) samt forberede en udslusning til andet skoletilbud eller en ungdomsuddannelse.

Desuden arbejdes der på, at styrke de unges muligheder for at opnå et selvstændigt og selvvalgt livsforløb.

Målet for indsatsen – de tilknytningsforstyrrede.

Skolens har også en stor elevgruppe, der har hele skoleforløbet på Nyborg Heldagsskole. Denne elevgruppe har behov for ekstra struktur og voksenkontakt.