Matematik

Som udgangspunkt arbejdes der efter Fælles mål faghæfte 12 – matematik

http://pub.uvm.dk/2001/matematik/

Der arbejdes altid efter en individuel undervisningsplan, der tager højde for elevens faktiske standpunkt og elevens potentielle styrkesider. I den skemalagte matematikundervisning arbejdes der altid meget struktureret, dette for at sikre, at eleven opnår de basale matematiske færdigheder og kundskaber, men også for at eleven opnår nogle gode arbejdsvaner, omkring det at løse matematiske problemstillinger.

Ofte starter eleverne med en følelse af, at de ikke slår til i den traditionelle matematikundervisning. Det kan være elever med koncentrationsproblemer, der er lette at aflede, impulsive, med en svag evne til matematisk problemløsning. Disse elever har det ofte svært med den traditionelle matematikundervisning i folkeskolen, der ofte bygger på projektorienteret gruppearbejde, hvor eleverne selv skal finde matematiske problemstillinger.
Som udgangspunkt arbejdes der altid individuelt (med undtagelse af afgangsprøveholdet), netop for at styrke den enkeltes matematiske færdigheder, men også i en erkendelse af, at elever lærer matematik forskelligt, jævnfør Howard Gardners teori om de mange intelligenser.
Arbejdet på små hold á ca. 5 elever gør, at der er tid og rum til at hjælpe hver enkelt elev individuelt.
Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøve i matematik.

Matematik i andre sammenhænge
Da arbejdet på skolen rækker langt ud over det almindelige folkeskolearbejde, møder eleverne også matematik i mange andre sammenhænge. Matematik inddrages også i de socialpædagogiske aktiviteter som f.eks. at være ude at handle, lave mad, træ- og metalværksted osv. og i de samtaler vi voksne har med eleverne. Samtaler om bl.a. at tage toget/bussen til og fra skole (lære at aflæse køreplaner), dags dato, dage og måneder, afstande, priser, tolke statistikker fra medierne, hvad bruger eleven sine lommepenge til osv.