Beskrivelse af Nyborg Heldagsskole

NYBORG HELDAGSSKOLE er et tilbud til normalt begavede børn og unge, der af den ene eller anden grund ikke kan være i folkeskolen. Skolen har lige nu 100 elever. Primært fra Nyborg Kommune og ca 40 elever placeret fra andre kommuner.

Nyborg Heldagsskole består af 3 afdelinger:

 

Afdeling A:
Denne afdeling er skolens ”indskoling” og rummer seks klasser, med børn i alderen 6 til ca. 10 år. Klasserne hedder Klasse A1, Klasse A2, Klasse A3, Klasse A4, klasse A5 og Klasse A6.

 

Afdeling B:
Denne afdeling har børn fra både mellemtrin og udskoling og rummer fire klasser, med børn i alderen ca. 10 år til 15 år. Klasserne hedder Klasse B1, Klasse B2, klasse B3 og Klasse B4. B4 er defineret som vores Prøveklasse, hvor elever der kan tage én eller flere afgangsfag går. Der er for de ældste elever mulighed for at tage Folkeskolens afsluttende prøver. 

 

Afdeling C:
Denne afdeling har børn fra både indskoling, mellemtrin og udskoling og rummer fem klasser, med børn i alderen 6 år til 18 år. Klasserne hedder Klasse C1, Klasse C2, Klasse C3, klasse C4 og Klasse C5. De ældste elever har mulighed for at tage Folkeskolens afsluttende prøver. Afdeling C er kendetegnet ved klasser med behov for endnu mere skærpet struktur i miljø og pædagogik.

 

Struktur

Nyborg Heldagsskole har opbygget en skole med klare rutiner, faste strukturer og retningslinier. På trods af normal begavelse har vores børn, der er urolige og ukoncentrerede, et stort behov for klare rutiner, faste strukturer, retningslinier, forudsigelighed, tryghed og masser af omsorg og kærlighed.

Elevkapacitet

Eleverne, som visiteres til skolen har faglige og sociale indlæringsvanskeligheder. Arbejdet på skolen har et omfang, der rækker langt ud over det traditionelle folkeskolearbejde. Ud over det faglige kriterium prøver skolens tværfaglige personale at forstå eleverne i et bredere socialt perspektiv.

I erkendelse af, at eleverne på mange områder er dårligt fungerende, søger skolens personale at støtte den enkelte elevs udvikling, således at han/hun får sociale kompetencer og blive parat til at modtage hjælp/støtte af såvel faglig som menneskelig karakter.

Skolens særlige indsatser

De indsatsområder, der udarbejdes for den enkelte elev, realiseres ved:

 • Struktureret specialundervisning med individuelt tilrettelagte undervisningsplaner -elevplanerne.
 • Et miljø og en ramme, der giver hvert barn en særlig ro og tryghed til at lære.
 • Tætte relationer mellem barnet og det pædagogisk-specialuddannede personale.
 • Strukturerede socialpædagogiske aktiviteter.
 • Udvidet og styrket forældresamarbejde.
 • Mulighed for udvidet familievejledning med skolens Familieteam.


Målet med indsatserne på Nyborg Heldagsskole

Det overordnede mål med indsatsen for eleverne er, at normalisere elevens og familiens tilværelse – det vil sige en tilbagevenden til normale fritids- og skoleaktiviteter så hurtigt som muligt!

Målet med indsatsen for udskolingseleverne er at fastholde de unge i skolesystemet (med henblik på at tage Folkeskolens afsluttende prøver) samt at forberede en udslusning til andet skoletilbud eller en ungdomsuddannelse. Desuden arbejdes der på, at styrke de unges muligheder for at opnå et selvstændigt og selvvalgt livsforløb.

Skolen har endvidere en del børn med omfattende tilknytningsforstyrrelser. For disse børn er målet, at de skal opleve en hverdag, hvor alle belastninger er mindsket så meget som muligt, men hvor man samtidig i hensyn til barnets egen udviklingsfase, arbejder frem mod at barnet en dag kommer til at kunne mestre sit eget liv og kunne deltage i det sociale liv.

Konferencer:

På den årlige elevkonference deltager familien, miniteams (pædagog og lærer), socialrådgiver, PPR-medarbejder og en fra ledelsen.

Konferencerne har fokus på barnets-/familiens ressourcer, som er vigtige i forhold til udarbejdelse af elev- og handleplaner. De forældre, der har deltaget i konferencerne, har givet udtryk for stor tilfredshed med den åbenhed og dialog, der er omkring deres barn.

Elevplanskonferencer

Barnets pædagog og lærer udarbejder årligt en elevplan, der drøftes på elevkonferencen.

Skolen har i samarbejde med PPRs tidligere leder Jens Peder Sigaard udarbejdet et “spørgekatalog” til elev- og forældresamtalen, der danner grundlag for udarbejdelsen af elevplanen. Dette “spørgekatalog” skal sikre, at vi kommer rundt om alle væsentlige problemstillinger i barnet og familiens liv.Udover skolens faste tværfaglige personale indkaldes andre personalegrupper fra kommunen til elevkonferencerne, når det er relevant.I den forbindelse kan nævnes:

 • Fysioterapeut
 • Sundhedsplejerske
 • Personale fra fritidssektoren
 • Socialrådgiver
 • Psykolog
 • Det Børnepsykiatriske Hus – OUH
 • SSP-medarbejder

Formålet med at indkalde de nævnte samarbejdspartnere er at sikre, at indsatsen i skolen bliver en nøje koordineret del af kommunens samlede arbejde med børn og unge samt deres familier.

Øvrige konferencer

 • Samarbejdskonferencer (også kaldt netværksmøder):
  Her indkaldes interne og eksterne samarbejdspartnere ad hoc til drøftelse af elevproblematikker, familieproblematikker og udslusning.
 • Afdelingskonferencer: Her drøfter afdelingens personale samtlige forhold omkring eleverne i afdelingen. Møderne foregår også ad hoc.