Eksempel på Servicetjek

PÆDAGOGISK SERVICETJEK PÅ LØVHOLT

Pædagogisk fredag d. 19/1– 10
På Nyborg Heldagsskole for indskolingen og mellemtrinet

Sted: Løvholt
Tid: Kl.08.00 – kl. 18.00
Deltagere: Alle

Program:

Kl. 08.00-08.30 Fælles: Kort orientering om dagens program og skolens pædagogik (Kaffe/the m/rundstykke)
Kl. 08.30-10.00 Gennemgang af retningslinier m.v.
Kl. 10.00-10.30 Pause
Kl. 10.30-12.00 Servicetjek fortsat
Kl. 12.00-13.00 Frokost
Kl. 13.00-15.00 Servicetjek:
Kl. 15.00-15.30 Kaffe/the pause
Kl. 15.30-17.15 Servicetjek: Indskoling og mellemtrin hver for sig
Kl. 17.30-18.00 Fælles evaluering af dagen

Pædagogisk servicetjek – punkter til refleksion

1. Gennemgang af retningslinier m.v. (fælles)
1. Regler for behandlingsture, antal dage, hjemkomst, alkoholpolitik, afspadsering m.v.
2. Vores tilsynsforpligtigelse.
3. Regler for udlån af skolens ting og lokaler.
4. Rygepolitik.
5. Orientering om procedure vedr. kurser og efteruddannelse – Efteruddannelse – vikarer
6. Retningslinier for: Fraværssedler, post ”ud af huset”, kolonisedler, whiteboard på kontoret, fastlagt ferie.
7. Skoleårets planlægning – årsplaner (svømning, konferencernes placering, idræt m.v.)
8. Elevplaner – Skoleintra – skabeloner
9. Forældreinformation sedler m.v. – Skoleintra – skabeloner
10. Gennemgang af lukkerutiner. Kender I rutinerne omkring alarm .
11. Retningslinier for 1. skoledag og juleafslutning.
12. Budgetansvarlige – indkøb

2. Morgenåbning (fælles)
1. Hvordan fungerer morgenåbningen ?
2. Hvordan modtager vi eleverne
3. Hvad laver eleverne om morgenen – er der behov for nye aktiviteter ?

3. Elevgruppen (fælles)
1. Får vi skærmet de elever, der har brug for det ?
2. Er det en god ide, at lave hold på tværs af klasserne – f.eks engelsk
3. Hvordan taler vi til eleverne ? – Marte Meo – anerkendende pædagogik
4. Hvordan håndterer vi konflikter med børn, der er grænseoverskridende, krænkende mv.
5. Hvilke sanktionsmuligheder skal vi anvende (hjem på en ”tænker”, birum, kontoret ?

4. Behandlingsture (fælles)
1. Efter hvilke kriterier vælger vi gruppens rejsemål samt indhold ?
2. Er der ture/ekskursioner, der er ”gift” for vores børn ?
3. Drøftelse af antal dage til behandlingsturene.

5. Evaluering/ Mødestruktur/Konferencer (fælles)
1. Hvert team udarbejder en konferenceplan for hvilke elever, der er på hvornår (august/december og januar/juni).
2. Proceduren: personlig sagsbehandler, PPR – sagsbeh. samt forældrene indkaldes. Statusrapport fremsendes – virker det ?
3. Louis deltager på forældresupervision – virker det ?
4. Jens deltager september, oktober og januar, februar samt maj og juni- er det ok? – og hvordan kører det ?
5. Drøftelse af konferencernes form og indhold
6. Pæd. rådsmøde, pædagogiske dage, lærermøder, pædagogmøder
7. Supervision og teammøder – Hvordan fungerer de ?
8. Skole/hjemsamtaler – er vores samarbejde med forældrene tæt nok – telefon kontakt, positiv feed-back m.v.
    Var det en god ide at lave månedlige informationsbrev til forældrene ?
9. Klassemapper/kontaktmappe til den enkelte elev – hvad skal den indeholde ? Årsplaner, ferieplaner, skoleskema, praktiske 
    oplysninger, telefonliste, madpolitik m.v.

6. Informationsniveauet på skolen (fælles)
1. Orientering om Skoleintra
2. Fungerer udlånskalenderne (bus, materialer m.v.) ?

7. Efteruddannelse, omsorgsdage, feriefridage, sygdom og afspadsering (fælles)
1. Sikrer vi, at der er undervisningsmaterialer og forslag til aktiviteter i
forbindelse med ovenstående ? – Skoleintra

8. Status på statusrapporterne (fælles)
Arbejdsgruppen arbejder fortsat på nyt oplæg.

9. Spisepause (fælles)
1. Struktur
2. Drøftelse af madpolitik (madkasse, sodavand, hygge, fødselsdage m.v.)
3. Samtale- og støjniveau – (ens spilleregler) ?
4. Overgang fra undervisning til soc.pæd. akt.
5. Fælles retningslinier for anvendelse af bordtennis (hal), legeplads, gården

10. Undervisningen/socialpædagogiske aktiviteter (afdelingsvis)
1. Hvordan kører undervisningen (individuel specialundervisn.)? Fungerer det?
2. Hvordan fungerer strukturen ?
3. Hvordan runder vi timerne af i klassen ?
4. Hvordan strukturerer vi pauserne ?
5. Regler for pauserne – Ude / Inde ?
6. Hvordan afslutter vi pauserne ?
7. Hvordan starter vi den næste time ?
8. Status – Hvordan fungerer biblioteksaftalen ?
9. Får eleverne de timer de skal ? – dansk/engelsk/matematik ?
10. Hvordan er aktiviteterne struktureret og hvilke aktiviteter tilbyder vi ?
11. Skal vi dele børnene mere? (svømning, pauser, idræt)
12. Hvordan sender vi eleverne hjem ?
13. Hvordan får vi ryddet op i klasserne – på pladserne ? – får vi slukket for pc´erne ?
14. Hvordan får vi afholdt/organiseret elevsamtaler i alle grupper (det er et lovkrav og skal prioriteres!
15. Første skoledag/juleafslutning – form og indhold
16. Hvordan ønsker det enkelte team at bruge hinanden ?

11. Generelle drøftelser (Fælles)
1. Hvordan sikrer vi os en tilfredsstillende oprydning i alle lokaler ?
2. Hvordan fungerer tilsynet med de forskellige værksteder ? – hvad forventer vi
af hinanden ? Hvem gør lokalerne hyggelige (undervisningsmiljøet)
3. Drøftelse af lærernes og pædagogernes samspil
4. Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø – Hvordan er personalets sygefravær ?
5. Hvordan afholdes ”Ugen der gak” i hver gruppe ?
6. Vikardækningen – fungerer den ? er der noget vi glemmer ?

12. Andet

13. Evaluering af dagen