Praktik og udslusning

På elevskonferencen besluttes det, hvornår barnet er klar til skoleafprøvning eller skolepraktik. Deltagerne på konferencen (forældre, miniteam,  familiebehandler, PPR (sagsbehandler) drøfter mulige skoleplaceringer.

Skolen har i mange år – med stor succes – sendt børnene i en form for skolepraktik eller skoleafprøvning inden endelig udslusning.

En skolepraktik kommer på tale, når alle voksne og barnet er enige om, at nu skal der forberedes en udslusning til en folkeskole eller privat skole.

En skoleafprøvning bliver anvendt, når der er usikkerhed om barnet kan klare folkeskolens krav. Alt efter barnets problemstilling aftales afprøvning enten i et eller flere fag i en given periode.

Skolepraktik

Når et barn skal i skolepraktik undersøger PPR-sagsbehandler, afd. leder og skoleleder følgende:

Valg af ny skole
Klassestørrelse
Klassens elevsammensætning
Klassens sociale samspil
Lærernes personlighed

Når en mulig skole/klasseplacering er fundet, aftales en praktikperiode på den valgte skole. En praktikperiode bliver aftalt individuelt og er afhængig af problemstillingerne. Praktikperioderne varierer fra 1 uge til 2 måneder.

Der er mange fordele ved elevpraktikken for både den modtagende skole og Nyborg Heldagsskole. F.eks. får heldagsskolens personale overblik over, om kemien passer mellem eleven, de nye lærere og klassekammeraterne.

Omvendt har de nye lærere mulighed for at sige fra i forhold til at modtage eleven i klassen.

I praktikperioden er der en tæt kontakt mellem elevens nye lærere og personalet fra heldagsskolen.

Fungerer praktikperioden positivt udsluses barnet fra Nyborg Heldagsskole. Skolen har et efterværn på min. 3 måneder både i forhold til elev og familie.

I de 3 måneders efterværn følger skolens personale og skoleleder eleven meget tæt ved hyppige besøg og samtaler på den nye skole.

Skoleafprøvning

Nyborg Heldagsskole arbejder meget målrettet på at få eleverne tilbage til folkeskolen. Derfor benytter skolen sig af skoleafprøvning i hele perioder eller enkelte fag. Formålet med skoleafprøvningen er, at få en vurdering fra folkeskolens lærere om, hvorvidt eleven fra Nyborg Heldagsskole er i stand til at klare folkeskolens krav.