Profil og undervisning

Udgangspunktet for undervisningen, der defineres som specialundervisning, er den enkelte elevs aktuelle faglige standpunkt, sammenholdt med elevens sociale og følelsesmæssige udviklingsniveau.

 

Undervisningen bygger på elevens faktiske faglige og udviklingsmæssige niveau – og ikke på elevens alder eller placering på et eller andet klassetrin.

En stor del af undervisningsopgaven består i, at tilvejebringe eleverne de nødvendige forudsætninger for indlæring.

Positive oplevelser
Eleverne har i deres tidligere skolegang oplevet et utal af nederlag og har ofte tillagt sig en uhensigtsmæssig adfærd, der blokerer for en teoretisk indlæring. Derfor er det nødvendigt med en koncentreret indsats i forhold til elevernes personlighedsmæssige problemer. Blandt andet skal deres selvværdsfølelse styrkes gennem mange positive oplevelser, så eleverne atter genvinder lysten til at lære.

 

Nyborg Heldagsskoles undervisning er underlagt Folkeskolelovens krav om Nye Fælles Mål, timetal, nationale test, national årlig Trivselsmåling fra Undervisningsministeriet, Folkeskolens Afgangsprøver, erhvervs- og uddannelsesvejledning (UUO) m.v.

 

Skolen tilstræber derfor at stille de samme adfærdsmæssige normkrav til eleverne, som stilles i en almindelig folkeskole.
Skolens undervisning finder sted i små grupper og er præget af en fast struktur med de samme voksne. Det giver eleverne tryghed, og de voksne får mulighed for at tage hensyn til den enkelte elevs koncentrationsevne, motivation, faglige niveau og psykiske situation.

Skolens undervisning tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger og for hver elev udarbejdes en individuel elevplan.
Hovedvægten på skolens undervisning er lagt på dansk, matematik og engelsk. 

Idræt/motorik, svømning, billedkunst og musik prioriteres ligeledes meget højt. Andre fag som hjemkundskab, natur og teknik, kristendom, biologi, geografi og historie integreres i basisfagene – dansk og matematik samt i emneuger og i de socialpædagogiske aktiviteter.

 

For alle skolens elever bliver der arbejdet ekstra intensivt med træning i stavning og matematik, da mange af eleverne har dårlige læse- og matematikkundskaber.

 

Vi anvender målrettet forskellige læse- og staveprøver samt matematiktests, der er gode redskaber i tilrettelæggelsen og evalueringen af den individuelle undervisning. I læsning anvender vi bl.a. “LUS”redskabet (Løbende læseevaluering), hvor vi får arbejdet meget med at styrke elevens læsekompetancer. 

For at motivere og inspirere eleverne til selv at låne bøger i fritiden, har skolen indgået en aftale med det lokale folkebibliotek om faste besøg. 

Nyborg bibliotek har ligeledes placeret en håndbogssamling på skolen. Bøgerne indkøbes efter de behov og ønsker, eleverne og de voksne har på skolen.