Unge på vej mod et selvstændigt liv

På Nyborg Heldagsskole er vi fokuserede på, at vores ældste elever, efter endt skolegang hos os, er rustet til at lykkes i videre uddannelse eller beskæftigelse.

Målet er et aktivt, selvstændigt og selvforsørgende liv.

At lykkes med det, kræver en række både faglige, sociale og personlige kompetencer.

Samarbejdet omkring det fremtidige mål

Fra 7. klasse bliver vi målrettede i ”Barnets Udviklingsplan” omkring det fremadrettede mål efter Heldagsskolen.

I et tæt samarbejde mellem den unge, forældre, skolens klasseteam og ledelse, Uddannelsesvejleder, Jobcenter og, hvor det giver mening, PPR og elevens socialrådgiver, afdækkes mulige mål og veje for den enkelte unge. Skolen er fokuseret på hvilke kompetencer der særligt vil støtte den unge i at nå sit mål, og tilrettelægger undervisning og aktiviteter efter dette.

Undervisning og aktiviteter

Fælles for vores elever er at de udvikler sig i en faglig undervisning der er struktureret med klare mål og nøje tilpasset den enkelte elevs faglige og mentale ståsted. Dette betyder at vi planlægger en skolehverdag med genkendelig struktur, færre fag og skift i løbet af dagen og nogle få nære voksne.

I alle klasser arbejder de unge med deres selvbillede, fremtoning, kommunikationen med andre og realiseringen af drømme og egne mål. Vi bruger systemet MiLife i dette arbejde. Vi afdækker og træner bevidst de kompetencer der er svagt udviklede for den unge, gennem aktiviteter, spil og samtaler. Vi ruster også vores unge til et selvstændigt liv gennem træning af praktiske opgaver som madlavning, rengøring, tøjvask, samt at holde styr på egen økonomi.

I praksis har vi dansk, matematik og engelsk i det faste skema, ligesom der er mulighed for at vælge tysk. For de elever der kan klare det, er der mulighed for at deltage på Science-holdet, der dækker biologi, geografi og fysik/kemi. Der undervises mod at eleverne kan gå til eksamen i disse fag.

I de øvrige fag undervises med det mål at eleverne opnår en almen forståelse af vores samfund og verden, der gør at de kan deltage i hverdagens debatter og danne egen mening om politiske og samfundsrelaterede spørgsmål. Undervisningen kan både være en del af skolehverdagen eller ligge som hele temadage spredt over året. Som udgangspunkt går eleverne ikke til eksamen i disse fag.

Eksamen og karakterer

Vi arbejder målrettet på at de elever der kan går til eksamen i 9. klasse i dansk, matematik og engelsk. Der er også mulighed for at gå til eksamen i tysk og naturfagsprøven. Vi gør i vid udstrækning brug af prøver på særlige vilkår, for at give så mange elever som muligt mulighed for at gennemføre eksamen.

I de tilfælde hvor karakterer er en hindring for den enkelte unges udvikling, fritages den unge for karakterer. Hvis der er prøver som den enkelte unge ikke er i stand til at gennemføre, fritages den unge for disse prøver. Alle fritagelser sker i en fælles forståelse mellem skole, PPR, forældre og den unge selv.

 

Tilknytning til erhvervslivet som en vej til beskæftigelse eller uddannelse

Erhvervspraktik, brobygning og besøg på erhvervsuddannelser og arbejdspladser er en vigtig aktivitet for hovedparten af vores elever. Her prøver vi at hjælpe eleverne til at danne et billede af hvad og hvem de har mulighed for at blive. En afklaring af egne muligheder og drømme kan være en stærk motivation til at arbejde videre.

For en gruppe af vores elever giver identiteten i tilknytning til en arbejdsplads så stor mening, at dette bliver det vigtigste element i deres skolegang. At være en del af en arbejdsplads kan give en oplevelse af formål og mening, som ikke alle kan finde i skolen. For elever i denne gruppe arbejder vi på at praktikpladsen udvikler sig til en læreplads i forlængelse af skolegangen hos os. Hvis eleven ikke er klar eller motiveret til uddannelse, kan det give rigtig god mening at fortsætte i fast beskæftigelse i virksomheden efter endt skolegang – dette vil også kunne udvikle sig til uddannelse hen ad vejen.

Håndværkeren er en særlig klasse hvor al aktivitet tager udgangspunkt i den praktiske tilgang. To dage om ugen arbejdes med praktisk arbejde og erhvervspraktik og fritidsjob er en fast bestanddel os aktiviteterne. Undervisningen her tager konsekvent udgangspunkt i det den unge har brug for i forbindelse med de praktiske opgaver eller erhvervspraktik.

For at lave gode forløb, der sikrer dem en sikker vej mod et selvstændigt, selvforsørgende liv, arbejder vi tæt sammen med vores uddannelsesvejleder, Børn og Familieafdelingen og kommunens Jobcenter deres virksomhedskonsulenter. De hjælper med at finde den helt rigtige vej for den enkelte unge og har mulighed for at støtte med eksempelvis en uddannelsesmentor når arbejde eller erhvervsuddannelse tager over efter 9. klasse hos os.