Aftaledokument/referat

 

Skoleudviklingssamtale Nyborg Heldagsskole

Dato 3. april 2024

Deltagere:

Miguel Svane, Skoleleder

Lars Kofoed, Skolechef

Mette H. Madsen, Skolekonsulent

David Wulf-Andersen, Viceskoleleder

Peter N. Hansen, Pædagogisk leder

 

 

        Anerkendelse/hvad fungerer godt?

Skolens tilgang til elevgruppen og holdning til udslusning, samt generelle udsyn til almen.

Antallet af elever i forløb i erhvervspraktikker er stigende.

Kompetenceudvikling af hele personalegruppen ifht. specialpædagogik/neuropædagogik, herunder ny elevplan der underbygger inkluderende og progressivt  børnesyn, er gennemført.

 

        Hvilke data bør der handles på?

Ingen særlige.

Fortsat fokus på at afprøve og udsluse flere elever.

Data for antal afgangsprøver anses ud fra devisen om så mange som muligt. Se nedenfor.

 

        Hvilke indsatser bør igangsættes med afsæt i data?

Ændring af kommunal målsætning for Heldagsskolen. Vi skal finde bedre ligevægt i værdierne mellem erhverv/beskæftigelse og akademisk uddannelse/afgangsprøver.

Her den nye målsætning:

”Skolens mål er at skabe udvikling for eleven med henblik på normalisering og tilbagevenden til almen folkeskole og almen uddannelse eller beskæftigelse. Heldagsskolen skal give eleven mod, motivation og redskaber til at klare sig i livet, således at eleven bliver livsduelig. Vi målretter heldagsskolens arbejde hen mod elevens fremtid indenfor både erhverv og beskæftigelse, men også hen mod gennemførelse af så mange afgangsprøver som muligt. Dette med udgangspunkt i elevens forudsætninger.”

 

        Hvordan understøtter ledelse og forvaltning det videre forløb?

Fortsætte den gode og tætte dialog om rammer og opgaver. Der opleves gensidig rigtig god afstemning og løbende dialog mellem ledelsesteam og Skolechef/forvaltning.

 

Evt.

Noter fra afslutningen:

Skolen er optaget af skolens kapacitet og fremtid ifht. visionerne omkring inklusion. Er omstillingsparat, men har fortsat brug for forventningsafstemning og at samarbejde omkring skolens rolle i en løbende proces og med politisk afstemning, især hvad angår den økonomiske situation.

Heldagsskolens bidrag til mellemformer: Hvad skal fungere i almen for at de kan modtage flere elever fra Heldagsskolen – vi kan konkretisere dette. Vil gerne støtte skolerne. Interne jobshadowing fra almenskoler til Heldagsskolen og omvendt er en mulighed. Kompetenceudvikling – brug af Heldagsskolens personale er en mulighed. Heldagsskolen laver udkast til samarbejdsaftale.