Salg af pladser til udenbys elever

Specialpædagogisk undervisning/indsats på Nyborg Heldagsskole

 
På Nyborg Heldagsskole integreres specialundervisning og den socialpædagogiske indsats i et samlet tilbud, hvor den røde tråd er læring hele dagen.
Målet med indsatsen for de yngste børn er at normalisere barnets og familiens tilværelse – det vil sige en tilbagevenden til normale fritids- og skoleaktiviteter så hurtigt som muligt.
Målet med indsatsen for de unge er at fastholde dem i skolesystemet og at styrke deres  muligheder for at opnå et selvstændigt og selvvalgt livsforløb. Skolen forbereder de unge på udslusning til andet skoletilbud eller en ungdomsuddannelse.
Nyborg Heldagsskole varetager skolepraktikker og udslusninger i tæt samarbejde med den udvalgte skole, elev, forældre, PPR, socialrådgiver og forvaltning i hjemkommunen.
Skolen har en afdeling for  tilknytningsforstyrrede elever. Disse elever har behov for en særlig struktureret hverdag. I disse rammer er der fortsat fokus på at normalisere elevernes undervisning og sociale kompetencer.

Undervisningen:
Elevernes undervisningstimetal øges som følge af folkeskolereformen.
Undervisningen er defineret som specialundervisning, og der arbejdes ud fra de specialpædagogiske principper. Undervisningen finder sted i små grupper. Hovedvægten er lagt på dansk, matematik, engelsk samt tysk og fysik og kemi for de lidt større elever. Derudover undervises i almindelige skolefag efter retningslinjerne i folkeskoleloven. Skolen anvender målrettet forskellige pædagogiske test i dansk og matematik. De ældste elever har mulighed for at gå op til Folkeskolens Afgangsprøve.
Jvf. Folkeskolereformen er fokuspunkterne for Nyborg Heldagsskole:

 • Målrettede og tilrettelagte aktiviteter i elevpauserne.
 • Engelsk fra 1. klasse.
 • IT inddrages i fagene med 1:1 løsning, og der er Smartboards i alle klasser.
 • Varieret, praksisorienteret og oplevelsesorienteret undervisning og aktiviteter med udgangspunkt i den enkelte elev.
 • Ugentlige elevsamtaler med hver enkelt elev ift. trivsel og faglig progression.
 • Særligt tilrettelagte forløb ift. Østfyns museer, Musikskolen, Ungdomsskolen, forenings- og erhvervslivet.
 • 7 hele lejrskole dage i alle klasser med fokus på oplevelsesorienteret undervisning.


Socialpædagogiske aktiviteter og familievejledning:
Der arbejdes grundlæggende med, at det enkelte barn kan fungere i samværssituationer med både børn og voksne.
Gennem målrettet socialpædagogiske aktiviteter arbejdes der med at styrke elevernes konflikthåndtering, motivation, selvindsigt, håndtering af følelser, empati og sociale evner.
Gennem spilleregler og procedurer indlæres sociale færdigheder.
Endvidere foretages pædagogisk testning via en psykosocial vurdering (PSV). Disse selvopfattelsestest bliver anvendt i forbindelse med udarbejdningen af socialdelen i elevplanen. 
Skolens socialpædagogiske aktiviteter bygger på at give eleverne positive oplevelser for at styrke deres selvtillid og dermed give dem lyst og mod til at modtage undervisning.
Derudover tilbyder skolen forskellige social-pædagogiske aktiviteter:

 • Motocross på egen bane
 • Ridning
 • Svømning og dykning
 • Fiskeri/sejllads i egen speedbåd
 • Naturaktiviteter i vores egen  bålhytte, kano, mountainbike
 • Heldagsture i vores egne busser
 • Rappelling
 • Rollespil og våbenbygning
 • Hobbyværksted
 • Værksteder for træ, metal og ler

I skolens socialpædagogiske aktiviteter indgår også udvidet forældrerådgivning i forhold til relationerne mellem barnet og forældrene. Desuden arbejdes med at styrke elevens fritidsliv, blandt andet ved at skabe forbindelse  til deres lokale netværk/foreningsliv.

Familievejledning:
Nyborg Heldagsskole har en Familieafdeling, hvor der kan etableres vejlednings-forløb med den enkelte familie.
Skolens familiearbejde har det udgangspunkt at familien skal løse sine egne problemer med vejledning af de professionelle. Vores udgangspunkt er, at alle familier har ressourcer, og det er vores mål, at søge efter disse ressourcer inden for deres familieramme og få dem i spil i hverdagen. Vi arbejder med visuelle materialer og konkrete opgaver.
I praksis arbejdes med:

 • Forældresamtaler om opdragelses-problemer
 • Familiesamtaler hvor hele familien er med.
 • Elevsamtaler.
 • Fællesmøder for forældregrupper.
 • Forældresamarbejde i skilsmissefamilie.
 • Støttesamtaler med forældre der er usikre på at forstå barnets reaktion
 • Løsning af praktiske opgaver i hjemmet hvor målet er at få sat struktur på hverdagen i forhold til måltider, sengeputning, fritidsaktiviteter m.v.
 • Direkte indsats i og hos familien omkring opdragelses- og relationsproblemer indbyrdes i familien.

 
Udslusning:
Skolen tilbyder efterværn i forhold til elev og familie.                                      
Senest 3 mdr. før udslusning aftales omfanget af efterværnet.
 
Tider:
Skolens undervisning/aktiviteter foregår i tidsrummet      
Mandag – torsdag :    kl. 8.00 til 8.15 (løbende indmøde). Skoledagen slutter 14.30
Fredag:                         kl. 8.00 til 8.15 (løbende indmøde). Skoledagen slutter 14.00
 
SFO:
Der kan tilkøbes pasning i SFO for børn fra 0. – 3. klasse. Der er to muligheder – et morgenmodul fra kl. 06.30 – kl. 08.00 eller et heldagsmodul fra kl. 06.30 til kl. 08.00 og fra kl. 15.00 til kl. 17.00

Ferielukning:
Nyborg Heldagsskole følger kommunens ferieplan for folkeskoler.

Priser på ophold:
På Nyborg Heldagsskole integreres specialundervisning og socialpædagogiske aktiviteter i et samlet tilbud. Undervisning og sociale aktiviteter adskilles ikke ved køb af plads.

 

Mellemkommunale takster 2023 for skoletilbud i Nyborg Kommune

Pris Nyborg Heldagsskole

Pr. 1. Januar 2023. Sats pr. dag.
Tilbud Undervisning SFO
     
- Undervisningsdel 696  
- Socialdel 473  
- Undervisnings- og socialdel i alt 1.169  
- SFO   218
- Feriepasning    
PPR 1/1 til 31/12 2023 63,43  
Pr. 1. Januar 2023. Sats pr. uge. Sats pr. år.
Tilbud    
     
- Undervisningsdel    
- Socialdel    
- Undervisnings- og socialdel i alt   426.685
- SFO   79.621
- Feriepasning 3.377  
PPR 1/1 til 31/12 2023   23.152

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemkommunale takster 2024 for skoletilbud i Nyborg Kommune

Pris Nyborg Heldagsskole

Pr. 1. Januar 2024. Sats pr. dag.
Tilbud Undervisning SFO
     
- Undervisningsdel 721  
- Socialdel 491  
- Undervisnings- og socialdel i alt 1.212  
- SFO   227
- Feriepasning    
PPR 1/1 til 31/12 2023 66,05  
Pr. 1. Januar 2024. Sats pr. uge. Sats pr. år.
Tilbud    
     
- Undervisningsdel    
- Socialdel    
- Undervisnings- og socialdel i alt   442.380
- SFO   82.862
- Feriepasning 3.514  
PPR 1/1 til 31/12 2023   24.108

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemkommunen sørger selv for befordring.


Nyborg Kommune sender regning en gang om måneden bagudrettet.

Udmeldelse før kontraktens udløb skal ske med 3 måneders varsel til den første i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til Nyborg Kommune, Skole- og Kulturafdeling.