Formandsberetning 2015

Formandens beretning  -  2015  årsmødet


Siden sidste Årsberetning har skolen fortsat arbejdet med skolereform og arbejdstidslov. Det har haft indflydelse på vores børns skoledag, som er blevet en smule længere – ligesom det har haft indflydelse på personalets arbejdstid.
Der er i forhold til arbejdstidsloven indført mulighed for 6 timers flex og omlægning af arbejdstiden efter behov i forhold til møder med forældre og samarbejdspartnere. Medarbejderne er meget tilfredse med det tiltag.
Der er på nuværende tidspunkt indgået samarbejdsaftaler med Ungdomsskolen, Musikskolen og Østfyns Museer. I de næste år skal der arbejdes videre med implementeringen af folkeskolereformen og arbejdstidsloven.
 
Skolen er gået i gang med at arbejde med video til brug i det pædagogiske arbejde. Skolen er lige nu i gang med at uddanne 6 Marte Meo terapeuter, der kan varetage videooptagelser og bearbejdning af disse. Den øvrige personalegruppe skal på et kursus i august.
 
Videncenterteamet er fortsat meget efterspurgt ude på skolerne. Videnscenterteamet holder også kurser for skoler/institutioner fra andre kommuner. Indtægterne fra disse oplæg bliver brugt til at efteruddanne skolens eget personale


Familieafdelingen har fortsat stor succes med  familieklassekonceptet. P.T. køres et 12 ugers forløb på Danehofskolen.
I næste skoleår skal vores familieteam være med til at opbygge et familiestuekoncept sammen med pædagoger fra børnehaverne
Familieafdelingen har rigtig mange opgaver og udfylder en meget  vigtig og nødvendig funktion på skolen. Familieafdelingen varetager rådgivning og vejledning af forældre samt samtaler med elever.
 
Skolens elevtal
Skolens elevtal er lige nu på 75, heraf 29 udenbys-elever. Skolen har i den forløbne periode haft øget elevtilgang – især fra andre kommuner. Skolen har brugt indtægterne til at investere i ”varme hænder”.
I næste skoleår skal skolen etablere to grupper yderligere. Der arbejdes på et ude-skolekoncept, hvor to klasser deltager på skift. P.t er vi ved at beskrive projektet.
Det er også besluttet, at skoleafdelingen på Sølyst pr. 1/8-2015 skal være en del af heldagsskolen. Dette indebærer at vores elevtal stiger med 6 – 8 elever. Skolens samlede elevtal fra august kommer ca. til at ligge på 90 elever.
 
Igen har skolen ansat nye medarbejdere. Der er blevet ansat 4 lærere og tre pædagoger fra august. Derudover overtager skolen 2 lærere fra Sølyst.
 
Bustransport
Det er fortsat nødvendigt, at der er en voksen med, så vidt muligt, på alle turene. Forvaltningen har ikke bevilget ekstra personaleressourcer til bustransporten. Flere elever nødvendiggør at skolen investerer i flere busser for at kunne overholde Folkeskolereformen. ? Vi har mistet afgiftsfritagelsen ifht. indkøb af nye busser. Efter valget vil vi prøve at arbejde med at få sat politisk fokus på nødvendigheden af, at skoler og institutioner kan få genindkøbt busser.
Åbent Hus - arrangement lørdag den 30 maj  kl. 8.15 -13.00
Der er planlagt Åbent Hus arrangement for elever, familier og borgere fra lokalområdet samt samarbejdspartnere Vi håber I år, at kunne inddrage Skellerup Borgerforening i arrangementet. Skolebestyrelsen og personaler er i gang med at planlægge aktiviteterne.
 
Skolens fremtidige indsatsområder:
Samarbejdet med Musikskolen, idrætsorganisationer, museer skal fortsat udbygges. Skolen arbejder i øjeblikket med en samarbejdsaftale med Musikskolen, der indebærer øgede musiske aktiviteter på skolen.

Forældresamarbejde
Vi ønsker at få udvidet og styrket forældresamarbejdet på skolen gennem større forældreinvolvering med mulighed for at deltage i undervisning og aktiviteter.

Elevsamtaler
Skolens personale arbejder målrettet på at få skemalagt ugentlige elevsamtaler, hvor forskellige forhold om den enkelte elev drøftes. I kommende skoleår nedsætter skolen et udvalg, der skal udarbejde et godt elevsamtale-koncept.
 
 
 
Profilering
Det vil fortsat være en af skolebestyrelsens vigtigste     opgaver, at udbrede kendskabet til skolens arbejdsområder – både i forhold til forældre, embedsmænd, interesseorganisationer samt politikere. Desuden er skolen i gang med at intensivere samarbejdet med Fåborg Midtfyn kommune på Videncenter-området.
 
Skole og Forældre
Formanden er fortsat aktiv i Skole og forældre.
Hun sidder i Hovedbestyrelsen, kursusudvalget og pt i ad hoc udvalg vedr. foreningens politiske holdning (kvalitet i folkeskolen)
Siden sidste år har formanden endvidere deltaget i projektet ”Henvisningsårsager til specialundervisning” i undervisningsministeriet og pt er hun med i et 3 årigt trivselsprojekt i sex og samfund.
Formanden har netop været vært ved et Viden og erfaringsseminar i Kolding. Oplæg af Nina Hegn DPU og deltagerne arbejdede med erfaringsudveksling inednfor følgende 5 områder:

  • Understøttende undervisning
  • Inddragelse af lokalområdet
  • Lektiecafe
  • It i undervisningen
  • Skolehjemsamarbejde
  •  

 
Bente Brandstrup
Formand for skolebestyresen, Nyborg Heldagsskole