Referat 16/9 2015

Referat af skolebestyrelsesmøde
Nyborg Heldagsskole
 
Dato:  onsdag d. 16. september 2015 kl. 16.30 – 18.30
 
BEMÆRK !
Mødested:                 Nyborg Heldagsskole   Afdeling J – Sølyst  Skolevænget 4, 5853 Ørbæk
 
 
Deltagere:
Bente Brandstrup
(formand)
 
Linda G. Højlund
Claus Rasmussen
Sandy Højgaard Nielsen
Lars Albrechtsen
Brian Flindt (supp.)
Allan Egelund Jensen (supp)
Erik Svedborg (supp.)
Anett Jepsen (supp.)
 
 
Jeppe Dørup
Marianne Dixen
Torben Juel Sørensen
Miguel Svane
 
Afbud: Claus Rasmussen, Sandy, og Anett
                 
Fraværende:

 
  • Rundvisning på Afdeling J (Juulskov).
Skolebestyrelsen synes det har været en hård start i forhold til at få indrettet skolen. Der opleves stor forskel på standarden fra Skellerup. Det virker urimeligt at der skal drives skole i en kælder under de forhold. Det er dejlige udenoms arealer.
 
  1. Orientering fra skolen og formanden
Fra formanden:
Fra Skole og Forældre. Det har været svært at skulle stå inden for bla. en artikel i Politikken ”Lærerklynk”. Det er en svær kombination at være formand på Heldagsskolen. Det har været en stor udfordring, ville hellere have fokus på de elever der er udfordret i skolen. Der har været lidt fokus på specialskoler, men interessen virker ikke særlig stor, der bliver dog lidt på hovedbestyrelsesmødet en fredag det står Bente for.
 
 
Rambøll-undersøgelse: Nyborg kommune har besluttet at bruge et digitalt styringssystem der hedder ”Hjernen og hjertet”. Det skal styre en masse lige fra timetal til kvalitetsrapporten og der bliver også noget med brugertilfredshed. Der bliver mulighed for at trække data fra det. Det vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde.
KMD Educa: Et nyt planlægningsværktøj, der har været første kursus gang. Vi skal bruge det til det der giver mening, der er noget der kan bruges.
 
Ansættelse af ny lærer: Der er blevet ansat en ny lærer i prøveklassen.
Høringssvar: Styrelsesvedtægten, der er ikke så meget at kommentere på.
Høringssvar på budgettet: Det er et problem med kørsel i egen bil, det er problematisk specielt da vi er på to matrikler. Ellers er der ikke så meget at kommenterer.  
Sveriges-model. Der arbejdes hårdt med modellen. Der er beskrevet noget i forhold til Videncenter, familieklasser mv. Der er flere ting i spil. Tidsplanen er arbejdet fra skolen er afsluttet. Det kommer sandsynligvis til at hænge sammen med budgettet.
 
Arbejdstilsynet: Har været på uanmeldt besøg. Der var lidt med nogle blanketter, men alt i alt var det et godt besøg og skolen har fået en grøn smiley fra AT.
 
Udeskole: Den er færdig, der er indvielse 9. okt. Bestyrelsen er velkommen. Det er en stor opgradering af skolens udepædagogik. Det giver bedre rum i bålhytten.
 
Musikskolen: Der bliver ofret lidt ekstra
 
  1. Kort orientering og drøftelse af fremtiden for afdeling J (Juulskov/Sølyst) (Jeppe ,Miguel og Torben)
Det er vigtigt at vi hedder afd. J. Vi bliver nødt til at prioritere, lidt hårdt med midlerne i forhold til at bygge om, da bygningerne ikke er ”vores”. Der skal være et møde om mulige udvidelsesmuligheder i Skellerup. Det er et stort personaleønske at blive samlet i Skellerup.
 
  1. Forældreundersøgelsen (Miguel og Bente)
Er sendt ud som bilag. Det er en fin opsummering. Den er fremsendt til forvaltningen og de har kvitteret. Det er tydeligt at forældre faktisk ønsker deres børn på Heldagsskolen. Det er tydeligt at skolen udfylder et behov.
 
  1. For lang transport i bus/taxa (Lars A)
Der er stadigvæk et problem med lang transporttid. Der er eksempler på elever der har mere end en times transporttid hver vej. Selv elever der bor relativt tæt på. Der er problemer med at skolebussen fra Nyborg er så gammel at det ikke er et krav med seler. Der tages kontakt til Rikke i forhold til at få en dialog om problemstillingen både med Nyborg Kommune, og Faaborg-Midtfyn.  
 
  1. Nyt fra Elevrådet
Der har ikke været holdt møde. Der skal være en ny kontaktperson til elevrådet.
 
  1. Værdiregelsæt – brug af mobiltelefon – rygepolitik  m.v.
Det har i mange år været en politik på skolen at eleverne afleverede mobil om morgenen. Det er grundlæggende en god ide, men det er nødvendig med en fleksibilitet. Skolebestyrelsen anbefaler en vejledende retningslinje. Personalerepræsentanterne udarbejder en retningslinje til næste møde
 
  1. Evt.
Intet.
 
 
Punkter til næste ordinære Bestyrelsesmøde:
Hjemmeside (Lars)
 

Venlig hilsen
 
Bente Brandstrup
                                 
 
Miguel Svane og Torben Juel Sørensen