Referat 23/11 2016

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde på Nyborg Heldagsskole  
 
Dato:  onsdag d.23. november 2016 kl. 16.30 – 18.30  med let julefrokost
 
 
Deltagere: Bente Brandstrup (formand) Erik Svedborg Sandy Højgaard Nielsen Lars Albrechtsen Anett Jepsen  Allan Jensen (supp.) Dorte Hare (supp.)
Jeppe Dørup Marianne Dixen Torben Juel Sørensen Miguel Svane
 
Afbud: Sandy Højgaard Nielsen, Anett Jepsen,    Fraværende:  
 
 
1. Orientering fra skolen og formanden – Familieklassen, Videncenter 2,0, Personalesituationen m.v.  
 
Bustransport: Der skal være et stoppested ved Avlsgården, Hovedopsamlingssted ved Nydamsvej bag ved dækcentret og Aldi (i stedet for Nyborg Hallen) og det på Tronne Alle ved rideskolen bibeholdes. Det er endnu ikke besluttet hvornår det skal træde i kraft. Der er enighed om at der skal være en plan for hvornår det skal træde i kraft.  
 
Familieklassen: Der er fremsat et forslag om at der skal være 3 fuldtidsansatte. Det bliver politisk behandlet i dec.2016. Der er i forslaget forslag om at placere klassen fysisk på det nedlagte U-center ved Birkhovedskolen.
 
Videncenter 2.0: Det går godt, der arbejdes på alle skoler. Der arbejdes med klassetrivsel.dk, og mad aktionslæring med co-teaching som princip. Der arbejdes både med lærerne og med lederne. Det betyder at vi er endnu mere ude på skolerne.  
 
Personalesituationen: Der er opslået pædagogstilling til afgangsklassen. Maiken er stoppet på kontoret. Ida er kommet i stedet for i et begrænset antal timer. Det betyder at fondsansøgnings frekvensen skal sættes ned. I stedet bliver der hyret en på timebasis til det.  
 
Landsmøde i Skole og forældre: Der har været landsmøde. Der har været DM i skoleudvikling. Se mere på DM i skoleudvikling. Mette With Haagensen er valgt på generalforsamlingen til en toårig periode mere. Der er nedsat en arbejdsgruppe under skoleog forældre NFS (netværk for specialskoler). Der bliver årsmøde lørdag den 11. marts kl. 9.30 - kl. 16.00 på Nyborg Heldagsskole. Der er lavet et godt program. Bente har besluttet at lægge hele sin energi i NFS.  
 


2. Orientering om Årsmødet i 2017  Der er skrevet ud på forældreintra at juleferien starter en dag tidligere. Dvs. sidste skoledag er tirsdag den 20. dec. Den 8. marts holdes der årsmøde/åbenthus/emnedag på Heldagsskolen. Der er oplæg om sund mad og læring. Forældre er inviteret til eftermiddagsoplægget og der bliver mulighed for at tilgodese behov for kortere dag hos de elever, der har behov. Det aftales mellem forældre og teams. Rikke og Morten laver dagsprogrammet. Miguel er overordnet koordinater på dagen.
 


3. Drøftelse af og opfølgning på skolebestyrelses kursus afholdt på Nyborg Rådhus i september 2016 Det var et godt oplæg, men desværre var det kun Torben og Bente (formand) der var repræsenteret. Det er et ønske at der kunne være flere forældrevalgte til det næste møde.  
 


4. Fordeling af arbejdsopgaver i skolebestyrelsen og Forældreforeningen (fonde) Punkt 3 og 4 tages igen op på næste skolebestyrelsesmøde.  

 


5. Nyt fra Elevrådet : Intet nyt
 


6. Punkter til næste skolebestyrelsesmøde – onsdag den 25. januar 2017

  * Drøftelse af og opfølgning på skolebestyrelses kursus afholdt på Nyborg Rådhus i september 2016

  * Fordeling af arbejdsopgaver i skolebestyrelsen og Forældreforeningen (fonde)

  * Netværk For Specialundervisning 11. marts

  * E-sport på Nyborg Heldagsskole
 


7. Evt. –  Budget/regnskab: Det ser fornuftigt ud, men det kunne være godt med en ekstra bus. Der er mange elever på skolen. Der er på MED-udvalget drøftet lokale problemet (for lidt plads).  Der er kommet afslag på 2 fondsansøgninger, som kunne have afhjulpet pladsproblemet.
 
 
Venlig hilsen
 
Bente Brandstrup                                    
 
Miguel Svane og Torben Juel Sørensen