Referat 25/1 2017

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

på Nyborg Heldagsskole

 

Dato:  onsdag d.25. januar  2017 kl. 16.30 – 18.30 

 

Deltagere:

Bente Brandstrup

(formand)

 

Erik Svedborg

Sandy Højgaard Nielsen

Lars Albrechtsen

Anett Jepsen

Allan Jensen (supp.)

Dorte Hare (supp.)

 

Jeppe Dørup

Marianne Dixen (orlov)

Torben Juel Sørensen

Miguel Svane

 

Afbud:

                 
Fraværende: Marianne

 

OBS:

Rettelse til referatet fra sidst: Bente prioriterer stadigvæk Nyborg Heldagsskole højt, hvis det er fremgået af sidste referat at Heldagsskolearbejdet har været nedprioriteret, så er det ikke tilfældet! (referenten undskylder hvis sidste referat har givet anledning til misforståelser)

 

For lige præcisere arbejdet:

Bente holder månedsmøder med Torben, Bente deltager i ansættelsessamtaler. Bente deltager i kursus for formandsskabet for skoler i Nyborg Kommune. Formandsskabet er kommet med input til dagsorden til fællesrådsmødet. Nyborg Heldagsskoles bestyrelse er altid repræsenteret til fællesrådsmøde.

 

 1. Orientering fra skolen og formanden –

 

Familieklassen: Der er sendt et forslag frem, men der er ikke trukket af på en beslutning endnu. Forslaget er endnu ikke behandlet

 

Videncenter 2,0: Det kører rigtig godt, er en stor ledelsesopgave

 

Elevsituationen: Det ser ud til at vi ikke skal have færre elever næste skoleår-En snak om, hvor mange der kan være i klasserne, og at vi er presset på plads. Bestyrelsen er bekymret for, at der er så mange elever i klasserne!

 

Modtagne fondsmidler:Vi har fået 42.000,- til husmandshøjbede til udeskolen. Der skal laves en planlægning. Der er en opfordring til selv at løse noget af opgaven med at køre jord på. En opfordring fra skolebestyrelsen til at tage kontakt til en lokal landmand, som måske kan hjælpe-.

Der er sendt ansøgning til følgende:

A.P.Møller fonden, om E sport

Kulturrejse til Egypten. Bickit Fonden

Musik/kulturhus: 5. junifonden

På vej. Smedje friluftsrådet, Kunstprojekt i indergården

 

Oplæg hos Arbejdstilsynet: Skolen har holdt oplæg på AT

Konference på Nationalmuseet m.v.: Skolen skal holde oplæg på nationalmuseet for Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet om god undervisning og engagerede lærere.

Der skal laves NTM på Heldagsskolen (og alle andre skoler)

Fra formanden:

Skole og forældre: Bente er valgt til FU og NFS (Netværk for specialundervisning) i Skoleogforældre. Det betyder at Bente bruger meget energi på Skoleogforældre.

Bente skal være facilitator til Viden-og erfaringsseminar 2017, lørdag den 25. marts kl. 9.30 - kl. 16.00 i Kolding. Dette arrangement er også skoleogforældre.

En lille reklame for Skoleogforældres hjemmeside, hvor der er et onlinekursus i det at være valgt i en skolebestyrelse.

 

 1. Opfølgning på Årsmødet i 2017

Det er den 8. marts. Overskriften er ”Sund mad dag” Der kommer en foredragsholder, Frede Braüner der vil fortælle om sund kost. Der vil blive lavet individuelle aftaler for eleverne.

Personalet er på fra kl. 8.00 - 19.00. Forældre arrangementet er fra kl. 16.00 - kl. 19.00

Miguel skitserer programmet, som det er tænkt ind til nu. Der er en debat om hvordan programmet skal strikkes sammen. Programmet kommer ud på intra når det er klart. Der er ikke valg i år!

 

 1. Netværk For Specialundervisning v Bente

Der er årsmøde på Nyborg Heldagsskole lørdag den 11. marts 2017 kl. 9.30 - kl. 16.00

Målgruppen er skolebestyrelser på specialskoler og normalskoler med specialklasserækker.

Formålet er at klæde Skoleogforældre på i forhold til specialskolerne. En stor opfordring fra Bente til at deltage.

 

 1. Drøftelse af:
 • Madordning på skolen:

Det politiske udvalg har spurgt til hvorvidt der er madordning på skolen. Skolen har gode erfaringer med at bespise elever.

TJS fremlægger tilbud fra Vibeskolens cafeteria, skolebestyrelsen mener ikke det noget skolen har resurser til. Det optimale ville være en kantineordning

 • Sommercamp: Der er stor interesse for det. Det bliver 2 uger (uge 30 og uge 31), Formanden har et stor ønske om at det bliver placeret fx uge 27og 28, ud fra en betragtning om at det er der pasningsbehovet er størst, og at det vil gå ud over familiernes familie. Der er en forhåndsinteresse på omkring 20 elever. Der er Ungdomsskolen der skal løfte opgaven, det bliver på Ungdomsskolens matrikler.

Skolen er stærkt udfordret på lokaler. Der mangler musiklokale, der mangler mødelokaler, i det hele taget mangler vi lokaler.

Vi er steget i antal Nyborg elever i 3 år i træk, vores udenbys har ligget mellem 30 og 40. Der er ringe/ingen forståelse for, at det kræver ekstra lokaler at være ekstra elever, fra forvaltningens side. Bestyrelsen er bekymret for lokalesituationen.

 

 1. Oplæg om IT-satsninger på Nyborg Heldagsskole v Miguel

Nyborg Heldagsskole har altid haft en til en dækning af PC, der kommer lidt resurser ud i forhold til at opgradere vores beholdning på IT fronten. Miguel fremlagde mappen ”Nyborg Heldagsskoles IT- og Mediestrategi.

 

 1. Beredskabsplan – bombetrussel – skoleskydning v Torben

 

Planerne fremlagt. Og procedurerne gennemgået.

 

 1. Nyt fra Elevrådet

 

Den pædagogiske konsulent har afholdt møde med skolernes elevråd omkring toiletforhold. Det ser ikke ud til at vi for flere midler til det. Vi har fået 2 elevrødder med i det store fælleselevråd i Nyborg Kommune.

 

Formanden synes der er langt fra elevrådet til skolebestyrelsen. Vi snakker om hvordan vi kan styrke forbindelsen. Erik tilbyder at gå med i nogle af elevrådsmøderne og Bente tilbyder det ca. 1 gang årligt. Formålet er at fortælle om skolebestyrelsens arbejde. Det skal koordineres med Helle, der er elevrådskontaktlærer.

 

 1. Punkter til næste skolebestyrelsesmøde( onsdag den 8. marts Årsmødet).

Årsmødet

 

 1. Evt. –

Intet

 

 

 

Venlig hilsen

 

Bente Brandstrup

                           

Miguel Svane og Torben Juel Sørensen