Skolebestyrelsesreferat 2015

Referat af skolebestyrelsesmøde
på Nyborg Heldagsskole
 
Dato:  onsdag d.28/1,-2015 kl. 16.30 – 18.30
                       
Mødested:  Nyborg Heldagsskole, Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev
 
Deltagere:
Bente Brandstrup (formand)
Linda G. Højlund
Claus Rasmussen
Sandy Højgaard Nielsen
Lars Albrechtsen
Brian Flindt (supp.)
Allan Egelund Jensen (supp)
Jeppe Dørup
Marianne Dixen
Torben Juel Sørensen
Miguel Svane

Afbud:
                     
Fraværende: 

 
  1. Orientering fra skolen og formanden
 
Status på antal elever og visitation: meget tyder på at vi får flere elever visiterede elever fra næste skoleåret. Uvist stadig mht. antal. Den endelige tildeling er uvis, men den holdes selvfølgelig indenfor kommunens samlede budget for specialskoler.
 
Udviklingsprojekt Læringsmål med Undervisningsministeriet: Afdeling A deltager i et udviklingsprojekt som skal bredes ud til resten af skolen. Det er vellykket indtil nu.
 
Besøg af det Politiske Udvalg: det var et spændende og givtigt besøg onsdag 14.01.
Staus på Lov 409: vi har sammen med MED og personalet lavet en lidt mere fleksibel model for medarbejdernes arbejdstid. Modellen evalueres til sommer.
 
Forældrespørgeskema: Skolebestyrelsens arbejdsgruppe har nu udsendt spørgeskemaet vedrørende oplevelse af optag på Nyborg Heldagsskole.
 
Formanden: nyt om Skole og Forældre, Bente sidder i Kursusudvalget og projektgruppen for henvisningsårsager. Bente uddeler "Elevernes Læringsudbytte".
 
 
  1. Retningslinjer for brug af stearinlys på skolen.
 
Skolebestyrelsen ønsker en pragmatisk løsning, og henviser til at man bruger stearinlys i mindre omfang, og bruger LED lys som alternativ
 
  1. Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapport
 
Der skal laves høringssvar til både Børne Unge Politikken og Kvalitetsrapporten. Tidligere udsendt som bilag. Kommentarer modtages inden 20. februar.
 
  1. Fondsansøgninger
 
 
Fondsansøgninger. Eleverne og personalet er blevet spurgt om ideer og ønsker. Det har resulteret i en liste med 10-12 ideer. Materiale på fonde uddelt. Lars og Sandy er tovholdere.
Skolen har desuden nedsat en arbejdsgruppe til en større fondsansøgning til et LEGO- LEIS koncept lokale. Vi kan særligt slå på, at vi som specialskole kan medvirke og vidensdele. Sandy og Lars vil gerne deltage i det arrangerede møde i MV Nordic i Odense 17. marts.
 
  1. Drøftelse af Novus Vita og Sølyst
 
Novus Vita: Skolebestyrelsen vil ikke tillade at opholdsstedets elever undervises på matriklen i Skellerup.
Sølyst: undervisningslokaliteterne er ikke attraktive fordi de er placeret i en kælder. Nyborg Heldagsskole skal overtage i hvertfald 2 lærere. Antal elever er ukendt, men tænkes at være mellem 2-4 stk. Skolebestyrelsen afventer mere konkrete udmeldinger fra Forvaltningen. Skolebestyrelsen savner nogle meget mere klare procedurer og økonomiske aftaler for overtagelser af Intern Skole på Sølyst. Forløbet med afklaring omkring ressourcer og lokaler vil blive fulgt meget tæt af Skolebestyrelsen fra nu af.
  1. Opfølgning på forældrespørgeskema
 
Spørgeskemaets resultater gennemgåes på næste bestyrelsesmøde. De samlede konklusioner fremlægges på Årsmødet.
 
  1. Regnskab 2014 og budget/normering 2015
 
Regnskab 2014 viser overskud på 800.000 kroner. Overskuddet skal bruges på den vedtagne besparelse af en lærerstilling (450.000). Resten bruges til opnormering af personale.
Budget 2015. Der er en ny situation med de tilføjede elever og Sølyst, så ledelsen afventer ressourcemodellen.
 
  1. EVT.
 
Der gennemføres ny national lovpligtig Trivselsundersøgelse på skolen inden 20. marts.
 
Næste møde: 4. marts kokken 16.30 - 18.30.
Punkter: Sølyst - lokaler og ressourcer
Elevrådet
Værdiregelsæt
Fondsansøgninger
 
 
Referent: Miguel Svane