Referat 30/6 2015

Referat til skolebestyrelsesmøde

på Nyborg Heldagsskole
 
Dato:  Tirsdag d. 30 juni 2015 kl. 16.30 – 18.30
                   
Mødested:  Nyborg Heldagsskole, Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev
 
Referent: Jeppe Dørup
 
Deltagere:
Bente Brandstrup
(formand)
 
Linda G. Højlund
Claus Rasmussen
Sandy Højgaard Nielsen
Lars Albrechtsen
Brian Flindt (supp.)
Allan Egelund Jensen (supp)
Erik Svedborg (supp.)
Anett Jepsen (supp.)
 
 
Jeppe Dørup
Marianne Dixen
Torben Juel Sørensen
Miguel Svane
 

 
Afbud: Miguel Svane, Sandy, Linda, Brian, Erik, Lars
                 
Fraværende:   
 
Dagsorden
 
 1. Orientering fra skolen og formanden
  • Der har været møde i Skole og forældre, erfarings og videnseminar for alle skolebestyrelse. Det har været et rigtig godt møde, det omhandlede ”det fælles ansvar” ”understøttende undervisning”, ”IT i skolen” ”Forældresamarbejde” ”Lektiecafe” ”Lokalsamfundet i skolen”.
  • ”SexogSamfund” der er en opfordring til at deltage i en film der skal optages med samtaler om f.eks. nettet (Sociale medier, om sprog, og om ensomhed.  Kontakt til Bente hvis man har noget at byde ind med. Det er Callme der står for det. Gerne hurtigt!
 • Der er udsendt en opfordring om at stille med en delegeret til hovedbestyrelsen i Skoleogforældre, Bente er medlem og vi har mulighed for at stille med en repræsentant mere. Det kunne være hyggeligt med en mere. Det er den 20. 21. november på Nyborg Strand. Deadline den 31. august.
 • Kort orientering om arbejdet i Skoleogsamfund
 
 
TJS: Der er høringssvar på resursemodellen i morgen. Drøftelse af høringssvaret. Der er 3 knaster. Gennemsnitsløn, ekstra resurser til resursekrævende elever og timetal.
 
Trivselsundersøgelse:
Lederevaluering: Der skal laves ny APV i 2015.
For 3. år i træk har Heldagsskolen lavt sygefravær.
 
Kort om Videncenterfunktionen fra Torben.
 
 
 1. Forældreundersøgelsen
Fremlæggelse af undersøgelsen. Husk PPR på spørgsmål 10. Der kunne også være et spørgsmål om forældrebaggrund. Det er et flot stykke arbejde. Det kunne være en idé at sammenskrive undersøgelsen og lave en form for analyse. Vi foreslår at Miguel sammenskriver en analyse.
 
 
 
 
 1. Fondsansøgninger
Der er nedsat et fondsudvalg: Anett, Sandy, Lars og Torben, Der holdes møde  i september.
 
Ole Kirks fond har været ansøgt med henblik på at finansiere Lego Education Innovation Studio. De svarer, at det er et godt projekt, men må desværre melde pas.
 
 
 
 1. Nyt fra Elevrådet
Der har ikke været holdt møde siden sidste bestyrelsesmøde
 
 
 1. Status på næste skoleår
Teamfordelingen er på plads. Der er først nu der er kommet budget på Sølyst. Det har været et hårdt forår at få planlagt. Det har været mange hjørner at skulle omkring. (Brandmyndigheder, overenskomster, nyansættelser, flytning, kurser, busafgange, ekstra elever, samarbejde med foreninger, ungdomsskole, EDUCA, skolereform,  mmm.)
Der mangler kun resten så er vi færdige J
 
 1. Planlægning af møderække 2015/2016
Onsdage fra kl. 16.30 til kl. 18.30
        16. sep. (På Sølyst) , 25. nov. 24. feb. 20. april (Årsmøde) og 1. juni, alle dage kl. 16.30 til kl. 18.30
 
 
 
 1. Evt.
Planlægning af læreransættelsessamtaler. Åben hus dag, forslag om at skolebestyrelsen til næste åben hus arrangement kunne holde en cafe. Forslag om at skolebestyrelsen kunne holde et arrangement for elever for eksempel børnedisco, der tager højde for elevernes behov.
Forslag om at holde årsmødet i bålhytten.
 
 
 
 
 
Punkter til næste ordinære Bestyrelsesmøde:
 
 • Værdiregelsæt
 
 
Referent: Jeppe Dørup