Referat 31/8 2016

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

på Nyborg Heldagsskole

 

Dato:  onsdag d.31. august 2016 kl. 16.30 – 18.30

 

 

Deltagere:

Bente Brandstrup

(formand)

 

Erik Svedborg

Claus Rasmussen

Sandy Højgaard Nielsen

Lars Albrechtsen

Allan Jensen (supp.)

Dorte Hare (supp.)

Allan Jensen(supp.)

Anett Jepsen (supp.)

 

 

Jeppe Dørup

Marianne Dixen

Torben Juel Sørensen

Miguel Svane

 

 

Afbud:

                 
Fraværende:

 

  1. Kort rundvisning (afgangsklassen, administrationsbygningen)

 

 

  1. Orientering fra skolen og formanden – Familieklassen, Videncenter 2,0, Dagbehandlingstilbud, Musikprojekt (tilbygning), nye medarbejdere, besøg af SDU (Skole- og Dagtilbudsudvalget) m.v.

 

Familieklassen: Startet op for nogle år siden, finansieret af 7 millioners kroners puljen på samme måde som Videncentret. Projektet har altid været under finansieret. Der er fremsat et forslag der, men der ønskes en ”lightudgave” Der afventes hvad der sker.

 

Videncenter 2.0: Vi har fået midler i dette skoleår med 1 stilling på Heldagsskolen, og Rævebakkeskolen med 2 stillinger. 2.0 adskiller sig fra 1.0 på den måde at det er et bredt forebyggende løft til folkeskolerne. Det er Benedikte fra A1 der løfter opgaven. Der skal arbejdes i alle 1. klasser og alle 4. klasser. Der skal følgeforskning på 4 af klasserne. Det er et ét årigt projekt, der er skudt hurtigt i gang. Det er meningen at vi skal genansøge, så det måske kan forlænges et år.

Dagbehandlingstilbud: Der arbejdes på at oprette et dagbehandlingstilbud på Nyborg Heldagsskole. Det ser ud til at der er et behov, vi vil gerne løfte opgaven, men det kræver at der kommer økonomi til det.

 

Musikprojekt: Som følge af at musiklokalet er flyttet til Ullerslev, skal der findes en ordentlig permanent løsning, da skolen prioriterer musik. Tegninger fremlagt. Der skal søges midler. Udover ”musikprojekthuset” skal der bygges til hallen for at sikre flugtveje.

 

Nye medarbejdere:

Jakob ny pædagog i B

Marlene ny lærer i A

Tine ny lærer i C

Majken: Ny kontorassistent i admin.

Rasmus: Ny pædagog

Ulrik lærer i B: Har fået nyt job pr. 1.10, Jesper Olsen overtager efter Ulrik.

 

Besøg af SDU (Skole og dagtilbudsudvalget):

Det politiske udvalg kommer på besøg, vi har fået lov til at være med dem i 3 kvarter.

 

Busser:

Vi er presset på at man ikke kan få afgiftsfrie busser. Punktet sættes på næste dagsorden.

 

Orientering fra formanden: Det er aftalt at skolens formand og Torben holder månedlige møder med henblik på at sikre informationer fra skolen og til skolebestyrelsen.

Der er et netværk i forhold til at husk at varetage specialskolernes interesse i skole/forældre

Der er landsmøde i Skoleogforældre november. Fredag aften skal der kåres DM i skoleudvikling. Generalforsamling lørdag. Der er en ekstra plads, da formanden sidder i hovedbestyrelsen er der mulighed for at komme med på en ”fribillet”. Nyborg Heldagsskole betaler.

Formanden tager til Stockholm EPA, det er et træf for forældreorganisationer. Formanden er med i kraft af

14.9 kl. 19.00 - kl. 21.00 Fællesrådsmøde. Det kunne være fint, hvis der var en anden der kan tage med. Sandy vender lige tilbage i forhold til om hun kan.

 

Skolebestyrelseskursus 29.9. 2016. Formanden opfordrer til at skolebestyrelsen deltager. Mødelokale 2-3 på Nyborg Rådhus. TJS er ansvarlig for tilmeldingen. Bente, Anett og TJS deltager. Resten kan tilmelde sig i løbet af et par dage.

Link til tilmelding:

http://www.conferencemanager.dk/soflandsmoede2015/arrangementet.html

 

 

  1. Drøftelse af skolens værdiregelsæt vedr. den gode tone og fremtoning (bilag fremsendes)

Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning udleveret. Værdiregelsættet gennemlæst, og lang debat om hvad værdiregelsættet skal indeholde.

Torben og Miguel arbejder videre med værdiregelsættet.

 

 

  1. Brainstorm i forhold til opdatering af skolens mobbepolitik, der skal på hjemmesiden.

Mobbepolitikken læst op, den er ikke helt færdig. Der er en debat om at skolebestyrelsen skal udarbejde et princip og det skal kobles med politikken. Det er en idé at princippet bliver så kort, klart og tydeligt som muligt. Alle er enige om at det fungerer godt på skolen.

Det skal på hjemmesiden, både for at sende signalet om at vi er stærke til det og fordi det er lovkrav.

 

 

  1. Drøftelse af problemstilling: ”Hvordan er man kærester på Nyborg Heldagsskole” evt. emneuge/dag på alle afdelinger

Det er en problemstilling der fylder.

 

Der bliver talt for og imod. Der er mange vinkler på det.

 

Der er vigtigt at alle klasser arbejder med det, gerne med nogle udefra der tager ud og fortæller

 

 

  1. Nyt fra Elevrådet

Der er valgt nyt elevråd. De skal konstitueres på deres møde torsdag. De arbejder med trivsel.

 

 

  1. Drøftelse af tilbud om oplægsholder til Årsmødet 2017 – Frede Brauner – mad

og indlæring

Punktet drøftet, Miguel arbejder videre med forskellige ideer. Det er en idé at holde et fællesmøde hvor personale, børn osv. Deltager.

 

 

 

  1. Aftale møderække for første halvdel af 2017 (aftalte møder i skolebestyrelsen: den 23/11 (julefrokost) 16.30 – 18.30)

 

Ønske om lige uger.

 

Onsdag den 25. jan

 

Årsmødet kunne være (8. marts) eller vi må flytte det.

 

Onsdag den 17. maj

 

 

  1. Evt. –

Det er et sikkerhedsproblem når eleverne skal ud på Frisengårdsvej når de skal fra bussen. Torben og Miguel undersøger hvad der kan gøres. Punktet tages med på næste møde

 

 

Venlig hilsen

 

Bente Brandstrup

                          

Miguel Svane og Torben Juel Sørensen